ضمانت کیفیت و اصالت محصولات


حضور مؤثر و خلاق انسان در تولید و شکل بخشیدن به محصولات و امکان ایجاد تنوع و پیاده کردن طرح های مختلف در مرحله ساخت ،عدم همانندی و تشابه فرآورده های تولیدی با یکدیگر و تأثیر ذوق ، بینش و حالت هنرمند از مهمترین ویژگی های صنایع دستی است.با این وجود تهیه و تدوین استاندارد را تنها برای مواد اولیه و روش های تولید در صنایع دستی می توان تعریف کرد.کیفیت در صنایع دستی از طریق به کارگیری مواد مرغوب ،سطح بالائی از تکنیک و توجه ویژه به ظرایف در امر تولید نشان داده می شود. کیفیت بالاتر، شرط لازم و کافی برای ارتقای بهره وری محسوب می گردد و مقوله ای است که امروزه توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. توت کالا ، تضمین می نماید کالاهایی را که با ذوق ، تکنیک و ظرافت ، در کنار بکارگیری مواد مرغوب تولید شده اند را تهیه و در اختیار دوست داران هنر و ارزش گذاران به رشته صنایع دستی کشورمان نماید.

اهمیت و ارزش صنایع دستی ، کیفیت مواد و مصالح به کار رفته، لزوم برخورداری مواد اولیه محصولات از چهارچوب های مشخص و مدون به تأیید اساتید فنی و تولید کنندگان صنایع دستی و انتخاب معیار و میزانی مناسب جهت سنجش کیفی محصولات تولیدی با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی، فنی، صنعتی و نیاز مصرف کنندگان از جمله معیارهای تاثیر گذار در تهیه محصولاتی با مواد اولیه اصلی می باشد که توت کالا، تضمین می نماید کارشناسان و اساتید فنی ما کالاهایی را که با مواد و مصالح اصلی تولید میگردد را تهیه و در اختیار دوست داران هنر و ارزش گذاران به رشته صنایع دستی کشورمان نماید.