نحوه کار با چاقو
1399/35/14

دستی که با آن چاقو را نگه می دارید و برش انجام می دهید نقش اساسی دارد  ، اما دست دیگر نقش حمایت کننده دارد.

 دست کمک کننده باعث می شود تا مواد مورد نیاز با حداکثر ثبات ، ایمنی و کارآیی کامل برش خورده شود.

دست برش دهنده:

متداولترین روش برای گرفتن چاقو که توسط سرآشپز ها استفاده می شود به این صورت است که سه انگشت پایینی دور دسته چاقو قرار گرفته و انگشت اشاره و شصت در دو لبه انتهایی چاقو قرار می گیرند.

این روش با روش های خانگی که تمام انگشتان را به دور دسته حلقه میکنند متفاوت است. روش سرآشپز به دلیل خاصی ابداع شده است: بهترین روش برای استفاده از وزن چاقواست، تیزی چاقو و قدرت دست شما با این روش راحتترین برش را برای شما به ارمغان می آورد.

دست کمکی:

پوزیشن ایده آل برای دست کمکی به اسم پنجه خرس شناخته می شود. در این روش نوک انگشتان به روی مواد قرار گرفته و آن را به سمت پایین فشار میدهند تا از لغزش و چرخیدن آن جلوگیری کنند.

 شاید به نظر عجیب برسد اما در تماس بودن انگشتان شما با تیغه چاقو امن ترین مکان برای آنها برای جلوگیری از آسیب است.

در این روش بند اول انگشتان را کمی خم کرده و به لبه چاقو تکیه دهید تا یک هادی برای تیغه باشد و نوک انگشتان را از لبه چاقو جدا کند، با هر برش کمی انگشتان خود رابه عقب حرکت دهید تا به انتها برسید.

نکته هایی در مورد برش:

تیغه چاقو را همیشه تیز نگه دارید.

* نباید دسته چاقو را با فشار زیاد بگیرید زیرا باعث خستگی مچ و انگشتان می شود.اجازه دهید تیغه برش را انجام دهد.

* قرار گرفتن مناسب انگشتان در مکان مناسب از بریده شدن آنها جلوگیری می کند.

* دستی که دسته چاقو را گرفته باید انتهای تیغه را به محکمی دسته بگیرد.

 تیغه چاقو به صورت گهواره ای حرکت می کند جلو به عقب بالا به پایین.

* چاقو باید در همان ارتفاع یا درست زیر آرنج شما باشد ، به طوری که کل بدن فوقانی ، نه فقط دستها ، بتوانند فشار رو به پایین را روی چاقو وارد کنند.